Pravidlá hospodárskej súťaže

Organizátorom súťaží je spoločnosť PRESBETON Nova s.r.o. Sídlo: U panelárneho 594/6c, Chválkovice, 779 00 Olomouc, IČO: 471 52 532, DIČ: CZ471 52 532. Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným. Číslo spisu: oddiel C, vložka 3859 uložená na Krajskom súde v Ostrave.


Súťaž je určená osobám starším ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré sú oprávnené na právne úkony.

Zamestnanci spoločnosti PRESBETON Nova s.r.o., PRESBETON Drahotuše s.r.o. a PRESBETON Slovakia s.r.o., sú vylúčení z účasti v súťaži. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo skrátiť, prerušiť alebo zrušiť súťaž bez náhrady alebo jednostranne zmeniť alebo doplniť jej podmienky oznámením zmeny na webovej stránke, kde sú k dispozícii platné a úplné podmienky. Všetci zúčastnení súťažiaci so svojou účasťou v súťaži sa zaväzujú dodržiavať tieto pravidlá.

Určenie víťazov

Víťazi budú určení podľa pravidiel súťaže.

Oznámenie o výhre bude výhercom oznámené e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že výherca nebude kontaktovaný do 30 dní od zverejnenia výsledkov, výhra výhercu prepadne.

Účastník súťaže si nemôže nárokovať inú cenu ako cenu, ktorá mu bude udelená. Výhry nie je možné vyplácať alternatívne v hotovosti.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou podľa vlastného uváženia v sporných prípadoch. Výhry nie sú vymáhateľné na súde. Organizátor nezodpovedá za technické problémy spojené s dodaním výplní formulárov. Platné sú len doručené odpovede.


Zásady ochrany osobných údajov

Každý súťažiaci výslovne súhlasí so spracovaním osobných údajov poskytnutých organizátorom súťaže za účelom vyhodnotenia súťaže a kontaktovania výhercov a súťažiacich. Organizátor súťaže sa zaväzuje nepoužívať takto získané osobné údaje na iné účely, ako sú tie, ktoré sú stanovené v týchto pravidlách.

Po skončení súťaže budú mená a priezviská výhercov zverejnené na www.presbeton-sutaz.sk

Súťažiaci výslovne súhlasí s tým, že organizátor súťaže je oprávnený bezplatne používať svoje meno, adresu, fotografiu, zvukové alebo obrazové záznamy, ktoré s ním vyhotovili, prípadne ním napísané dokumenty na reklamné a propagačné účely, a to po dobu 5 rokov od skončenia súťaže.